Page 4 - SK News №9-10 (167-168)
P. 4

SK NEWS                                ҚОР ЖАҢАЛЫҚТАРЫ


           ПРЕЗИДЕНТ «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА»

               БАСШЫСЫН ҚАБЫЛДАДЫ
      Алмасадам Сәтқалиев Мемлекет басшысы
      Қасым-Жомарт Тоқаевқа инфрақұрылым,
      мұнай-газ және энергетика бағытындағы
      маңызды жобалардың жүзеге асырылу ба-
      рысы жөнінде мәлімет берді.


      Мемлекет басшысына «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»
      акционерлік қоғамының қазіргі жұмысы мен не-
      гізгі қаржылық көрсеткіштері, кәсіпорындағы са-
      нитарлық-эпидемиологиялық ахуал, сондай-ақ,
      Қор қызметкерлеріне екпе егу барысы туралы
      баяндалды.

      Қасым-Жомарт Тоқаевқа инфрақұрылым, мұнай-      ғышлақ» магистральді су таратқышы мен «Дос-
      газ және энергетика бағытындағы маңызды       тық-Мойынты» теміржол көлік дәлізін қайта
      жобалардың жүзеге асырылу барысы жөнінде       жаңғырту жоспарын айтты.
      мәлімет берілді.
                                Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет
      Сонымен қатар Алмасадам Сәтқалиев Пре-        басшысы инфрақұрылымдық жобаларды іске
      зидентке газ тасымалдау инфрақұрылымын        асыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және
      жаңғырту, Қашаған кен орнындағы газды қайта     қазақстандық өнімнің үлесін арттыруға қатысты
      өңдеу зауытының құрылысы, «Астрахан-Маң-       бірқатар нақты тапсырма берді.
           ЖАСЫЛ ЭНЕРГЕТИКА ЖОБАЛАРЫ

      EDPR мен «Самұрық-Қазына» арасында          дамыту жөніндегі бастамаларды ілгерілетуге
      жасыл энергетика саласындағы жобалар         ерекше назар аударатынын атап өтті.
      бойынша ынтымақтастық туралы Мемо-
                                Кездесу қорытындысы бойынша инвестиция-
      рандумға қол қойылды.
                                лар, жекешелендіру және халықаралық ынты-
                                мақтастық жөніндегі басқарушы директор Ернар
                                Жанәділ және бизнесті дамыту жөніндегі атқа-
      Жел энергиясының көлемі бойынша әлемдік       рушы директор, жел энергетикасы жөніндегі бас
      үшінші өндіруші және жаңартылатын энергия      операциялық директор, Ocean Winds Басқар-
      көздері секторындағы көшбасшы EDPR компа-      ма төрағасы Спиридон Мартинис Спеттел күн
      ниясының басшылығымен кездесу өтті. EDPR       және жел электр станцияларын салу жөніндегі
      ЖЭК саласындағы серпінді және жоғары техно-     жобаларды іске асыру үшін әріптестік туралы
      логиялық жобаларды іске асыруда инвестиция      келісімге өзара түсіністік туралы Меморандумға
      салуға ниетті.                    қол қойды.

      «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы        Бағдарламалық құжаттар шеңберінде Қазақстан
      Алмасадам Сәтқалиев бүгінде Қор қоржындық      электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі
      компанияларды декарбонизациялауға және        ЖЭК үлесін 2030 жылға қарай 10%-ға дейін жет-
      Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерін      кізуді жоспарлап отыр.


    4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9