Page 5 - SK News №9-10 (167-168)
P. 5

SK NEWS


                     БАТЫСҚА САПАР

     «Самұрық-Қазына» басшысы Алмасадам Сәтқалиев «ҚазМұнайГаз» АҚ-ның Атырау және
     Маңғыстау облыстарындағы өндірістік кәсіпорындарының жұмысымен танысты.      Біріктірілген газ-химия кешенінің құрылыс
      алаңын аралаудан соң жедел өткізілген отырыс-
      та ҚМГ басшысы Алик Айдарбаев бүгінгі таңда
      полипропилен өндіретін зауыттың құрылы-
      сы 86%-дан асып түскенін хабарлады. Ол жыл
      соңына дейін аяқталып, 2020 жылдың бірінші
      тоқсанында іске қосу-реттеу жұмыстары баста-
      лады деп жоспарланып отыр. Зауыт Қазақстанға
      жылына 500 мың тоннаға дейін полипропилен
      өндіруге мүмкіндік береді.

      Делегация мүшелері «Karabatan Utility Solutions»
      ЖШС-нің су дайындау және ағындарды тазарту
      қондырғысы, «Эйр Ликвид Қарабатан ТехГазы»
      ЖШС-нің қуаты 310 МВт бу-газ турбиналы электр
      стансасы және тығыздалған ауа мен азот өндіру
      қондырғысының дайындығымен де танысты.

      «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Алма-
      садам Сәтқалиев «ҚазМұнайГаз» ұлттық компа-
      ниясына Қазақстанда мұнай химиясы өндіріс
      терін құруды одан әрі жалғастыруды тапсырды.

      Атырау мұнай өңдеу зауытында өнімдердің жаңа    «Ембімұнайгаз» АҚ-да өткен жиналыста өн-
      экспорттық түрлерін шығарудың мүмкіндіктері     дірістік және әлеуметтік-экономикалық қызмет,
      туралы айтылды. Кезең-кезеңімен жүргізілген     қызметкерлерді вакциналау мәселелері талқы-
      жаңғыртудан кейін, бүгінде АМӨЗ Нельсонның     ланды. Қонақтарға компанияның цифрлық
      13 индексін иемденген, жоғары технологиялық     трансформациялау бойынша жеке жаңа жоба-
      өндірістердің бірі болып табылады. Делегация    лары да көрсетілді. Ақпаратты жинау мен өң-
      зауытқа барған кезде құрылыстың 1-кезеңі 2021    деудің инновациялық тәсілдерін енгізу шығын-
      жылы аяқталатын ашық үлгідегі жаңа механи-     дарды азайтып, инвестициялардың тиімділігін
      калық тазарту қондырғылары салынып жатқан      арттыруды қамтамасыз етті. «Интеллектуалды
      алаңды аралады. Нормативті-тазартылған       кен орны» жобасы мұнайшылар арасында жоға-
      ағындардың жабық арнасын салуды және булану     ры баға алды.
      алаңдарын қайта қалпына келтіруді қамтитын
      TAZALYQ жобасын іске асыру қоршаған ортаға
      зиянды әсерді азайтады. Жаңа қондырғыны іске
      асырудың экологиялық тиімділігі – мұнай өнім-
      дері буланатын 8 мың м² ашық аудандарды жою
      және жеке өндіріске тазартылған ағындардың
      15%-ын қайтару болып табылады.                                                        5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10